• Na podlagi Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 33/12 in 76/12), ZDU – GIZ objavlja izpitne roke za preizkus znanja s področja trženja enot investicijskih skladov:

  čž

  Izpitni rok :

  leto 2021

  prvi rok: 16. 6. 2021  *

   

  *   Zaradi razmer in ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19, si bomo pridržali pravico do spremembe oz. preklica datuma preizkusa znanj.

  Rok za prijavo:

  leto 2021

  prvi rok: 2. 6. 2021

   

   

  Rok za odjavo:

  leto 2021

  prvi rok: 9. 6. 2021

   

   

   

  Kraj preizkusa znanj:

  leto 2021

  prvi rok:   Ljubljana

   

   

  Plačilo preizkusa znanj:

  Taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov

  Skladno s tarifno številko 46/2 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11, 80/12, 102/12 – popr., 78/13, 80/14, 59/15 in 30/17) znaša taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov 100 točk (vrednost ene točke je 4,2 EUR), kar skupaj znaša 420 EUR. Taksa se plača na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana; št. SI56 01100-6370164245, sklic 00 159.

  ćp

  Način prijave in naslov, na katerega je potrebno nasloviti prijavo:

  Prijave za preizkus znanja in potrdilo o plačilu nadomestila je potrebno poslati na predpisanem obrazcu. 

  Za pravočasne se bodo štele tiste popolne prijave oziroma odjave, ki bodo prispele na sedež ZDU – GIZ, Čufarjeva 5, Ljubljana do zgoraj navedenega datuma oziroma bodo do zgoraj navedenega datuma oddane priporočeno na pošto. 

  žš

  Način obveščanja kandidatov 

  ZDU – GIZ bo kandidatom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa (prijava in dokazilo o plačilu preizkusa znanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev), najkasneje 5 dni pred preizkusom znanja poslalo pisno obvestilo o kraju in času preizkusa znanj. 

  Če kandidat ne bo izpolnjeval vseh pogojev razpisa, mu bo ZDU – GIZ najkasneje 5 dni pred preizkusom znanja poslalo pisno obvestilo o neizpolnjevanju pogojev za pristop na preizkus znanja.

  Ljubljana, 3. 5. 2021

   

  kh

  Prijavnica na izpit