• Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov