• Informacija o izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS)
  (29. člen ZIsRPS)

  Podatki o izvajalcu IRPS

  Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ
  Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 430 49 18
  E-naslov: arbitraza@zdu-giz.si
  Vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 12618300
  Matična št.: 5872324
  Davčna št.: SI40646629

  Informacija o organiziranosti izvajalca IRPS

  Izvajalec IRPS je stalna in neodvisna arbitraža, ustanovljena pri gospodarskem interesnem združenju družb za upravljanje investicijskih skladov (ZDU-GIZ).

  Arbitraža je pristojna za reševanje sporov med družbo za upravljanje na eni strani in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti, na drugi strani.

  Arbitri

  Janina Golob
  mag. Jana Morela
  mag. Blaž Strojan
  mag. Andrej Šercer
  Matjaž Titan

  Način imenovanja oziroma odpoklica arbitrov in trajanje njihovega mandata

  Arbitre imenuje upravni odbor ZDU-GIZ na predlog Sveta Arbitraže.
  Arbitri so imenovani za štiriletno obdobje in ne morejo biti odpoklicani brez utemeljenega razloga. Odpokliče jih upravni odbor ZDU-GIZ na predlog Sveta Arbitraže.

  Izpolnjevanje zakonskih pogojev (27. in 28. člen ZIsRPS )

  Vsi arbitri imajo pravniški državni izpit ter delovne izkušnje s področja investicijskih skladov oziroma finančnih instrumentov.

  Višina plačila arbitrov ni odvisna od izida postopka, temveč je odvisna od vrednosti spora (13. člen Akta o ustanovitvi Arbitraže ZDU-GIZ).

  Arbitri so neodvisni ter nepristranski pravni strokovnjaki s področja, ki ga pokriva Arbitraža ZDU-GIZ.

  Datum vpisa v register izvajalcev IRPS

  Datum vpisa v register izvajalcev IRPS: Odločba MGRT štev. 323-53/2016-4 z dne 19. 9. 2016.

  Povezave na seznam izvajalcev IRPS

  Seznam izvajalcev, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Spletišče Evropske komisije

  Mreže izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji in v katerih sodeluje

  Trenutno še ne sodelujemo v nobeni mreži.

  Procesne predpostavke, ki jih mora izpolnjevati pobuda za začetek postopka IRPS

  Pobuda za začetek postopka pred Arbitražo mora biti popolna (12. člen Pravil Arbitraže ZDU– GIZ), plačana mora biti tudi pristojbina v višini 20 EUR. Pristojbina se nakaže na transakcijski račun ZDU-GIZ št: SI56 0201 0001 3108 061.

  Pobuda za začetek postopka se lahko zavrne zaradi razlogov, ki so navedeni v 14. členu Pravil Arbitraže ZDU– GIZ.

  Ali obstaja možnost umika pobudnika in ponudnika iz postopka IRPS?

  Potem, ko tako pobudnik kot ponudnik podata izrecno pisno soglasje za obravnavo spora pred arbitražo, umik iz postopka ni več mogoč.

  Ali je postopek pred Arbitražo usten ali pismen?

  Postopek pred Arbitražo je praviloma tako pisen kot usten.

  Povprečen čas trajanja postopka IRPS

  Postopek od prejema popolne pobude traja do 90 dni.

  Pravni učinek izida postopka in pravne posledice za pobudnika ali ponudnika, ki ne izpolni odločitve

  V postopku arbitraže se postopek konča z zavezujočo arbitražno odločbo, ki pravno učinkuje za obe stranki in je tudi prisilno sodno izvršljiva.

  Način izvršitve odločbe izvajalca IRPS, če je potrebno

  Pravno zavezujoča arbitražna odločba se lahko prisilno izvrši prek sodišča skladno z veljavno zakonodajo. Ko sodišče odločbo razglasi za izvršljivo, se opravi sodna izvršba.

  Obrazec za vložitev pobude za začetek postopka pred arbitražo
  Akt o ustanovitvi Arbitraže ZDU
  Pravila Arbitraže ZDU
  Kodeks Arbitraže ZDU
  Seznam arbitrov Arbitraže ZDU
  Seznam članov Sveta Arbitraže ZDU
  Seznam ponudnikov

  Letno poročilo Arbitraže ZDU-GIZ 2021

  Arhiv letnih poročil