• Na podlagi Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 33/12 in 76/12), ZDU – GIZ objavlja izpitne roke za preizkus znanja s področja trženja enot investicijskih skladov:

  Izpitni rok :

   

  leto 2017

  prvi rok     29. 05. 2017

  drugi rok   20. 11. 2017

   

   

  Rok za prijavo:

   

  leto 2017

  prvi rok    12. 05. 2017

  drugi rok    3. 11. 2017

   

   

  Rok za odjavo:

   

  leto 2017

  prvi rok     19. 05. 2017

  drugi rok   10. 11. 2017

   

   

  Kraj preizkusa znanj:

   

  leto 2017

  prvi rok:    Ljubljana

  drugi rok:  Ljubljana

   

   

  Plačilo preizkusa znanj:

  Taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov

  Skladno s tarifno številko 46/2 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11, 80/12, 102/12, 78/13, 80/14 in 59/15) znaša taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov 100 točk (vrednost ene točke je 4 EUR), kar skupaj znaša 400 EUR. Taksa se plača na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana; št. SI56 01100-6370164245, sklic 00 159.

  Način prijave in naslov, na katerega je potrebno nasloviti prijavo:

  Prijave za preizkus znanja in potrdilo o plačilu nadomestila je potrebno poslati na predpisanem obrazcu. 

  Za pravočasne se bodo štele tiste popolne prijave oziroma odjave, ki bodo prispele na sedež ZDU – GIZ, Čufarjeva 5, Ljubljana do zgoraj navedenega datuma oziroma bodo do zgoraj navedenega datuma oddane priporočeno na pošto. 

  Način obveščanja kandidatov 

  ZDU – GIZ bo kandidatom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa (prijava in dokazilo o plačilu preizkusa znanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev), najkasneje 5 dni pred preizkusom znanja poslalo pisno obvestilo o kraju in času preizkusa znanj. 

  Če kandidat ne bo izpolnjeval vseh pogojev razpisa, mu bo ZDU – GIZ najkasneje 5 dni pred preizkusom znanja poslalo pisno obvestilo o neizpolnjevanju pogojev za pristop na preizkus znanja.

  Ljubljana, 14. 4. 2017

   

  Prijavnica na izpit